May 23, 2021 17:44

จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก

          จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก ตั้งอยู่ ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ถูกตั้งเป็นจุดผ่านแดนถาวรเมื่อปี 2540 เป็นหนึ่งในจุดผ่านแดนที่มีความสำคัญมาก เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ตรงข้ามกับจุดผ่านแดนนี้คือ บ้านจามเยี่ยมอำเภอมณฑลสีมา จังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา จุดผ่านแดนแห่งนี้เป็นเขตการค้าขาย ขนส่งสินค้า หรือ เดินทาง ระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา

สำหรับการข้ามจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กสามารถใช้เพียง หนังสือเดินทาง หรือ Passport

ด้านความปลอดภัย : เจ้าหน้าคอยตรวจสอบทั้งขาเข้า และ ขาออก ทั้งทางบกและทางน้ำ

นอกจาก จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก ในจังหวัดตราดยังมี จุดผ่านแดนทางบกอีก 2 แห่งนั่นก็คือ
1.จุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านมะม่วง  ต.นนทรี  อ.บ่อไร่  จว.ตราด
2.จุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านท่าเส้น ต.ท่าเส้น อ.เมือง จว.ตราด
และจุดผ่านแดนทางน้ำอีก 2 แห่ง คือ
1.  จุดตรวจทางน้ำบ้านคลองสน  ต.หาดเล็ก  อ.คลองใหญ่ จว.ตราด
2.  ตรวจเรือโดยสารน่านน้ำ หน้าอำเภอแหลมงอบ จว.ตราด


Booking Form

* จะมีการตรวจอายุเด็กถ้าหากอายุเกิน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เงื่อนไขในการใช้บริการ