Online Reservation

กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 3 วัน และทำการชำระเงินภายใน 2 วัน หลังจากทำการจอง

***ถ้าหากชำระเงินเลยวันเวลาที่กำหนดขอสงวนสิทธิ์ในการส่ง Voucher และคืนเงินจองในทุกกรณี

***กรณีต้องการจองด่วนกรุณาติดต่อที่ 085-921-0111 เวลา 09:00-19:00 ในวันและเวลาทำการเท่านั้น

Reservation and booking informational


TRIP

Please select depart date

Please select depart from

Please select destination.

Please select depart time.

Taxi Service

Free Taxi service between port and resort on the island.
+ Add new trip

Passenger information

Payment information

Payment Options *